Terveystarkastukset

Lakisääteiset terveystarkastukset

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta eli työterveystarkastukset työntekijöille, jotka työssään altistuvat erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille (VnA 27.12.2001/1485). Tällaisia altisteita voivat olla esimerkiksi melu, pölyt, kemikaalit, yötyö tai muu ammattitautiluettelossa mainittu tekijä. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa työtehtävissä tehdään alkutarkastuksia, määräaikaistarkastuksia ja tarkastuksia työsuhteen päättyessä.

Työterveyshuollon tehtävä on määritellä terveystarkastusten tarve ja sisältö, jotka kuvataan toimintasuunnitelmassa.

Säännöllisesti tapahtuvien työterveystarkastusten tavoitteena on

  • terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi
  • terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
  • työperäisten oireiden, sairauksien ja ammattitautien ehkäisy ja tunnistaminen
  • varhaisen hoidon tai kuntoutuksen käynnistäminen.

Lakisääteisissä terveystarkastuksissa keskitytään erityisesti työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Terveystarkastukset ovat tärkeä tilaisuus vaikuttaa työntekijän terveydentilaan pitkällä aikavälillä.

Lisäksi terveystarkastuksissa käsitellään tietoa työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta ja muutoksista sekä ohjataan turvallisiin työtapoihin. Myös tukeminen terveellisiin elintapoihin on tärkeää.

Terveystarkastuksen tekee työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat työntekijän työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin tarkastukseen.

Terveystarkastus
Muut terveystarkastukset

Työterveyshuollossa voidaan tehdä terveystarkastuksia muistakin syistä. Terveystarkastus työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi työstä aiheutuvien terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi on tärkeä työ- ja toimintakykyisyyden seurannan muoto.

Terveystarkastus terveyden ja työkyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi työsuhteen alussa, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi työsuhteen kestäessä (= ikäryhmätarkastus) tai terveystarkastus osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuraamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi ovat muita terveystarkastusten perusteita.

Lisäksi työnantajalla on oikeus lähettää työntekijä työkyvyn arvioon työnantajan perustellulla oletuksella, että terveydentila haittaa työkykyä.

Myös työntekijä voi perustellusta syystä pyytää selvitystä työkuormituksestaan.