Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on kaiken työterveysyhteistyön perusta. Sen laativat yrityksen kanssa työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, tarvittaessa mukana ovat työfysioterapeutti ja/tai työterveyspsykologi.

Työpaikkaselvityksessä

  • tunnistetaan työstä, työympäristöstä ja -yhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja ja -haittoja
  • arvioidaan työn ja työolosuhteiden turvallisuutta ja terveellisyyttä
  • varmistetaan työpaikan ensiapuvalmiuden riittävyys
  • ehdotetaan toimenpiteitä työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
  • tunnistetaan työn voimavaroja ja kannustetaan työn kehittämisessä.

Kokonaisvaltaista työterveyshuoltoyhteistyötä työpaikkaselvityksen ohella täydentää vastaanottotoiminnassa tapahtuva ohjaus ja neuvonta työpaikan, työntekijöiden ja työyhteisön terveyden edistämiseksi.

Työpaikkaselvityksen lisäksi voidaan tehdä myös nk. suunnattuja selvityksiä. Suunnattu työpaikkaselvitys tehdään tarvittaessa esiin tulevan ongelman, erityistarpeen tai terveysriskin perusteella. Selvityksen voi suunnata johonkin työpaikan pienempään osa-alueeseen tai esim. yhden osaston työntekijöiden ergonomiaongelmien selvittämiseen.

Työpaikkaselvitys voi myös olla jatkuvaa ja prosessinomaista tai se voi sisältää kyselyjä, työyhteisöinterventioita ja mittauksia.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työterveystoiminnan sisältö perustuu työpaikkaselvityksessä ilmenneisiin tarpeisiin. Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään työpaikalla tehtyjä riskien arviointeja.

Työpaikkaselvityksestä laaditaan kirjallinen raportti, johon on kirjattu työpaikkakäynnillä tehdyt havainnot, niiden edellyttämät tarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Raportin on oltava nähtävillä työpaikalla.

Työpaikkaselvitys tehdään 3–5 vuoden välein tai aina, jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. Sisältö tarkastetaan vuosittain samalla, kun toimintasuunnitelmaa päivitetään.