Työterveyspsykologipalvelut

Työterveyspsykologin yksilövastaanotolla arvioidaan asiakkaan psyykkistä tai sosiaalista kuormitusta ja voimavaroja sekä etsitään ja kehitetään asiakkaan kanssa keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Esimieskonsultaatiossa työterveyspsykologi tukee esimiestyötä erilaisin keinoin. Tarvearvioinnin työterveyspsykologin vastaanotolle tekee yleensä työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja.

Työterveyspsykologi osallistuu myös työpaikkakäynneille, työpaikkaselvityksiin ja muuhun työyhteisötyöhön. Työpaikkaselvityksissä (perusselvitys, suunnattu selvitys) tavoitteena on arvioida työyhteisön hyvinvointia, kognitiivista ergonomiaa ja psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kuormitustekijöitä, tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä arvioida kuormituksen terveydellistä merkitystä. Työyhteisötyö alkaa aina työnantajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Työterveyspsykologi osallistuu tarvittaessa työterveysneuvotteluihin, ryhmien ohjaukseen ja neuvontaan sekä voi toimia työnohjauksessa tavoitteena työn ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Työterveyspsykologit voivat pitää luentoja erilaisista teemoista kuten yksilön ja työyhteisön työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämisestä, työhön liittyvän kuormituksen vähentämisestä, palautumisen merkityksestä ja keinoista sekä kognitiivisesta ergonomiasta.

Esimerkkejä työyhteisötyöstä

  • tuki erilaisissa muutos- ja kuormitustilanteissa, kuten organisaation perustehtävän ja esimiehen vaihdoksissa
  • tuki tilanteissa, joissa työyhteisössä tapahtuu paljon vaihtumista työntekijätasolla
  • tuki ennaltaehkäisevästi tilanteissa, joissa työterveyshuolto ja esimies ovat arvioineet riskin henkiseen kuormittumiseen
  • työyhteisön työkyvyn edistäminen tukemalla esimiesten ja työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua