Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien ja työterveyshuollon välistä säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. 

Työterveysyhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto toimii työterveyskysymysten asiantuntijana, ja ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksia ja turvata työkykyä. 

Työterveyshuoltotoiminnan suunnittelu perustuu tehtyyn työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksen perusteella pyritään selvittämään terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta työpaikan voimavarat ja riskit. 

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman työterveyspalvelujen sisällöstä työpaikan tarpeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan työpaikan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Työterveystoiminnasta tehty raportti sisältää mm. tietoa työpaikan työkykyriskeistä ja voimavaroista, kustannuksista sekä sairauspoissaoloista.